☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

Czwartek 30.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut PUP

    Załącznik do uchwały Rady Powiatu w Prudniku  Nr XL VII/318/06 z dnia 30 czerwca 2006 r.

 

 

STATUT

Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku

 

 

Rozdział I

 Postanowienia ogólne

 

§ 1.1. Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku zwany dalej "Urzędem" jest jednostką organizacyjną Powiatu, powołaną do wykonywania zadań publicznych wynikających z przepisów:

1)      ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /Dz. U. Nr 99. poz. 1001;

2)      ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami;

3)      ustawy z dnia 27 sierpnia 1 997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn zmianami.

4)      przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104;

5)      ustawy z dnia 9 listopada 2000r. repatriacji /Dz. U.2004 Nr 106 poz. 1118 z późn. zmianami;

6)      innych obowiązujących aktów prawnych;

7)      niniejszego Statutu.

 

§ 2.1. Urząd jest jednostką organizacyjną Powiatu Prudnickiego działającą w formie jednostki budżetowej;

2. Urząd wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej;

3. Bezpośredni nadzór nad Urzędem sprawuje Starosta Prudnicki.

 

§ 3.1. Obszarem działania Urzędu jest teren Powiatu Prudnickiego;

       2. Siedziba Urzędu znajduje się na terenie miasta Prudnika.

 

Rozdział II

Przedmiot i zakres działania

 

§ 4. Przedmiotem działania Urzędu jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, które to działania są realizowane w szczególności w zakresie:

1)         polityki rynku pracy;

2)         usług rynku pracy;

3)         instrumentów rynku pracy;

4)         rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych;

5)         aktywizacji zawodowej repatriantów;

6)         praw i obowiązków związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej.

 

§ 5.1. Do zadań Urzędu należy wykonywanie zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy( dz. U. Nr 99, poz. 100 l ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji ( Dz. U. Nr 106, poz. 1118 z późno zm.).

2. Przy realizacji zadań Urząd współdziała z innymi instytucjami rynku pracy, organami administracji rządowej i samorządowej, z radami zatrudnienia, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami realizującymi zadania na rzecz rynku pracy.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 6. Urzędem kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.

 

§ 7. 1. Dyrektora Urzędu wyłonionego w drodze konkursu, powołuje Starosta. Odwołanie Dyrektora Urzędu następuje po uzyskaniu zgody Powiatowej Rady Zatrudnienia wyrażonej większością co najmniej 2/3 składu Rady. Zgoda Powiatowej Rady zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa wart. 52 i53 kodeksu pracy.

2. Zastępcę Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu.

3. Starosta w formie pisemnej może upoważnić Dyrektora Urzędu do załatwiania w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Urząd.

4. Starosta na wniosek Dyrektora Urzędu może udzielić upoważnienia, o którym mowa powyżej, także innym pracownikom Urzędu.

§ 8. l. Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie w myśl przepisów prawa pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku.

2. Za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Urzędu, będący jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników.

Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje zastępca Dyrektora.

 

§ 9. Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa "Regulamin Organizacyjny" ustalony przez Dyrektora i uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 

§ 10. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Urzędzie regulują przepisy o pracownikach samorządowych.

 

Rozdział IV

Mienie i gospodarka finansowa

 

§ 11. Majątek Urzędu może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.

 

§ 12. 1. Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2)         Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy.

3)         Urząd prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

4)         Urząd do realizacji swoich celów tj. promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacji bezrobotnych, może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł, zwłaszcza bezpośrednio z funduszy celowych oraz środków Unii Europejskiej, a także innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 13. 1. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.

2. Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie przewidzianym do jego uchwalenia

Wytworzył:
Barbara Kałużna
Udostępnił:
Nosidlak Radosław
(2009-05-25 09:21:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Nosidlak Radosław
(2009-05-25 09:22:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 412156