☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku

Czwartek 30.06.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostępność

Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku.

Data publikacji strony internetowej: 04.07.2003r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 11.05.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PUP w Prudniku

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Szymon Sokół, sz.sokol@pup-prudnik.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 436 99 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
  • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
  • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
  • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 21, główne wejście znajduje się od ulicy Ciasnej, natomiast wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się od ulicy Pocztowej ( od strony parkingu przy urzędzie)

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek jest trzykondygnacyjny, wyposażony w windę, która dojeżdża tylko do pierwszego piętra. Korytarze są szerokie, osoby korzystające z wózków inwalidzkich mają dostęp do większości pomieszczeń znajdujących się na dwóch pierwszych piętrach urzędu. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych, jednak na schodach zamontowane są poręcze. Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi są przyjmowane przez pracowników, na parterze przy wyznaczonym stanowisku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku znajdują się parkingi ogólnodostępne.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Serwis BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej. Serwis zbudowany został w oparciu o metodę "Responsive Web Design", dzięki której automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

  1. Osobiście w Urzędzie
  2. Telefonicznie pod numerem 77 436 99 99
  3. Faksem na numer 77 436 99 88
  4. Poczta elektroniczną na adres: pup@pup-prudnik.pl

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Wytworzył:
Szymon Sokół
Udostępnił:
Nosidlak Radosław
(2015-08-07 08:35:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Nosidlak Radosław
(2022-01-24 13:57:13)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 412156